شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
98خدمات درماني70قرص - آنتي هيستامين دکونژستانت - -1392/03/20470
98خدمات درماني70قرص - آنتي هيستامين دکونژستانت - -1392/01/05350
98خدمات درماني70قرص - آنتي هيستامين دکونژستانت - -1391/01/14300
98خدمات درماني70قرص - آنتي هيستامين دکونژستانت - -1389/02/26130