سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2021خدمات درماني70قرص - آموکسي سيلين - 500mg1394/02/232500
2021خدمات درماني70قرص - آموکسي سيلين - 500mg1392/04/231250
2021خدمات درماني70قرص - آموکسي سيلين - 500mg1391/04/17600
2021خدمات درماني70قرص - آموکسي سيلين - 500mg1390/05/18500