سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2020خدمات درماني70قرص - آموکسي سيلين - 250mg1394/02/231500
2020خدمات درماني70قرص - آموکسي سيلين - 250mg1387/12/04530