يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2020خدمات درماني70قرص - آموکسي سيلين - 250mg1394/02/231500
2020خدمات درماني70قرص - آموکسي سيلين - 250mg1387/12/04530