شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2020خدمات درماني70قرص - آموکسي سيلين - 250mg1394/02/231500
2020خدمات درماني70قرص - آموکسي سيلين - 250mg1387/12/04530