شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
70خدمات درماني70قرص - آملوديپين بسيلات - 5mg1393/10/09600
70خدمات درماني70قرص - آملوديپين بسيلات - 5mg1392/05/30450
70خدمات درماني70قرص - آملوديپين بسيلات - 5mg1392/03/20340
70خدمات درماني70قرص - آملوديپين بسيلات - 5mg1392/01/05230
70خدمات درماني70قرص - آملوديپين بسيلات - 5mg1391/07/18200
70خدمات درماني70قرص - آملوديپين بسيلات - 5mg1390/06/22160