جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
70خدمات درماني70قرص - آملوديپين بسيلات - 5mg1393/10/09600
70خدمات درماني70قرص - آملوديپين بسيلات - 5mg1392/05/30450
70خدمات درماني70قرص - آملوديپين بسيلات - 5mg1392/03/20340
70خدمات درماني70قرص - آملوديپين بسيلات - 5mg1392/01/05230
70خدمات درماني70قرص - آملوديپين بسيلات - 5mg1391/07/18200
70خدمات درماني70قرص - آملوديپين بسيلات - 5mg1390/06/22160