جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
66خدمات درماني70قرص - آمي تريپتيلين - 100mg1393/09/08800
66خدمات درماني70قرص - آمي تريپتيلين - 100mg1392/03/20400
66خدمات درماني70قرص - آمي تريپتيلين - 100mg1392/01/05270
66خدمات درماني70قرص - آمي تريپتيلين - 100mg1390/06/22210