سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
69خدمات درماني70قرص - آمي تريپتيلين - 50mg1393/07/02700
69خدمات درماني70قرص - آمي تريپتيلين - 50mg1392/03/20340
69خدمات درماني70قرص - آمي تريپتيلين - 50mg1392/01/05230
69خدمات درماني70قرص - آمي تريپتيلين - 50mg1391/03/23180
69خدمات درماني70قرص - آمي تريپتيلين - 50mg1387/05/16120