پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
68خدمات درماني70قرص - آمي تريپتيلين - 25mg1393/07/02450
68خدمات درماني70قرص - آمي تريپتيلين - 25mg1392/05/30430
68خدمات درماني70قرص - آمي تريپتيلين - 25mg1392/03/20270
68خدمات درماني70قرص - آمي تريپتيلين - 25mg1392/01/05180
68خدمات درماني70قرص - آمي تريپتيلين - 25mg1391/03/23140
68خدمات درماني70قرص - آمي تريپتيلين - 25mg1390/06/22100