يکشنبه 14 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
65خدمات درماني70قرص - آمي تريپتيلين - 10mg1393/07/02300
65خدمات درماني70قرص - آمي تريپتيلين - 10mg1392/05/30280
65خدمات درماني70قرص - آمي تريپتيلين - 10mg1392/03/20220
65خدمات درماني70قرص - آمي تريپتيلين - 10mg1392/01/05150
65خدمات درماني70قرص - آمي تريپتيلين - 10mg1391/03/23120
65خدمات درماني70قرص - آمي تريپتيلين - 10mg1390/06/2280