يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
63خدمات درماني70قرص - آميودارون - 200mg1393/10/073200
63خدمات درماني70قرص - آميودارون - 200mg1392/03/202400
63خدمات درماني70قرص - آميودارون - 200mg1392/01/051800
63خدمات درماني70قرص - آميودارون - 200mg1390/12/241500