پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
63خدمات درماني70قرص - آميودارون - 200mg1393/10/073200
63خدمات درماني70قرص - آميودارون - 200mg1392/03/202400
63خدمات درماني70قرص - آميودارون - 200mg1392/01/051800
63خدمات درماني70قرص - آميودارون - 200mg1390/12/241500