سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
50خدمات درماني70قرص - آلومينيوم ام جي اس - -1393/06/16320
50خدمات درماني70قرص - آلومينيوم ام جي اس - -1392/03/20300
50خدمات درماني70قرص - آلومينيوم ام جي اس - -1392/01/05200
50خدمات درماني70قرص - آلومينيوم ام جي اس - -1391/05/21150
50خدمات درماني70قرص - آلومينيوم ام جي اس - -1390/06/22130