سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
48خدمات درماني70قرص - آلومينيوم ام جي - 200mg1393/06/16310
48خدمات درماني70قرص - آلومينيوم ام جي - 200mg1392/03/20250
48خدمات درماني70قرص - آلومينيوم ام جي - 200mg1392/01/05170
48خدمات درماني70قرص - آلومينيوم ام جي - 200mg1391/05/21140
48خدمات درماني70قرص - آلومينيوم ام جي - 200mg1390/06/22110