شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
45خدمات درماني70قرص - آلومينيوم هيدروکسايد - 300mg1392/03/20450
45خدمات درماني70قرص - آلومينيوم هيدروکسايد - 300mg1392/01/05300
45خدمات درماني70قرص - آلومينيوم هيدروکسايد - 300mg1391/03/06230
45خدمات درماني70قرص - آلومينيوم هيدروکسايد - 300mg1390/02/26190