جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1382خدمات درماني70قرص - آلپرازولام - 1mg1392/03/20450
1382خدمات درماني70قرص - آلپرازولام - 1mg1392/01/05300
1382خدمات درماني70قرص - آلپرازولام - 1mg1391/07/19250
1382خدمات درماني70قرص - آلپرازولام - 1mg1390/06/22210