چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
40خدمات درماني70قرص - آلپرازولام - 0.5mg1392/03/20370
40خدمات درماني70قرص - آلپرازولام - 0.5mg1392/01/05250
40خدمات درماني70قرص - آلپرازولام - 0.5mg1391/07/19220
40خدمات درماني70قرص - آلپرازولام - 0.5mg1390/06/22180