سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2017خدمات درماني70قرص - آلوپورينول - 300mg1393/09/031300
2017خدمات درماني70قرص - آلوپورينول - 300mg1392/03/201100
2017خدمات درماني70قرص - آلوپورينول - 300mg1392/01/05800
2017خدمات درماني70قرص - آلوپورينول - 300mg1391/03/06650
2017خدمات درماني70قرص - آلوپورينول - 300mg1390/06/22450