چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
38خدمات درماني70قرص - آلوپورينول - 100mg1393/09/03650
38خدمات درماني70قرص - آلوپورينول - 100mg1392/03/20550
38خدمات درماني70قرص - آلوپورينول - 100mg1392/01/05400
38خدمات درماني70قرص - آلوپورينول - 100mg1391/03/06320
38خدمات درماني70قرص - آلوپورينول - 100mg1390/06/22250