پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
38خدمات درماني70قرص - آلوپورينول - 100mg1393/09/03650
38خدمات درماني70قرص - آلوپورينول - 100mg1392/03/20550
38خدمات درماني70قرص - آلوپورينول - 100mg1392/01/05400
38خدمات درماني70قرص - آلوپورينول - 100mg1391/03/06320
38خدمات درماني70قرص - آلوپورينول - 100mg1390/06/22250