پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2406خدمات درماني70قرص - آلندرونات - 70mg1394/05/051700
2406خدمات درماني70قرص - آلندرونات - 70mg1392/03/201700
2406خدمات درماني70قرص - آلندرونات - 70mg1392/01/051300
2406خدمات درماني70قرص - آلندرونات - 70mg1388/09/031000