دوشنبه 3 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2405خدمات درماني70قرص - آلندرونات - 35mg1392/03/20390
2405خدمات درماني70قرص - آلندرونات - 35mg1392/01/05260