يکشنبه 2 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1842خدمات درماني70قرص - آلندرونات - 10mg1393/01/16600
1842خدمات درماني70قرص - آلندرونات - 10mg1392/01/05130
1842خدمات درماني70قرص - آلندرونات - 10mg1385/02/02100