جمعه 6 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1842خدمات درماني70قرص - آلندرونات - 10mg1393/01/16600
1842خدمات درماني70قرص - آلندرونات - 10mg1392/01/05130
1842خدمات درماني70قرص - آلندرونات - 10mg1385/02/02100