سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
26خدمات درماني70قرص - آلبندازول - 400mg1392/10/151450
26خدمات درماني70قرص - آلبندازول - 400mg1392/04/161400
26خدمات درماني70قرص - آلبندازول - 400mg1391/03/02680
26خدمات درماني70قرص - آلبندازول - 400mg1390/06/06590