شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
25خدمات درماني70قرص - آدالت کلد (سرماخوردگي بزرگسال) - 325mg1393/10/07450
25خدمات درماني70قرص - آدالت کلد (سرماخوردگي بزرگسال) - 325mg1392/03/20340
25خدمات درماني70قرص - آدالت کلد (سرماخوردگي بزرگسال) - 325mg1392/01/05230
25خدمات درماني70قرص - آدالت کلد (سرماخوردگي بزرگسال) - 325mg1390/06/22170