جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6853خدمات درماني70قرص - آدفووير ديپيوکسيل - 10mg1393/02/0822000
6853خدمات درماني70قرص - آدفووير ديپيوکسيل - 10mg1392/05/0722000
6853خدمات درماني70قرص - آدفووير ديپيوکسيل - 10mg1392/05/0711100
6853خدمات درماني70قرص - آدفووير ديپيوکسيل - 10mg1392/05/0710500
6853خدمات درماني70قرص - آدفووير ديپيوکسيل - 10mg1392/03/202550
6853خدمات درماني70قرص - آدفووير ديپيوکسيل - 10mg1391/07/2913400
6853خدمات درماني70قرص - آدفووير ديپيوکسيل - 10mg1391/06/3113400
6853خدمات درماني70قرص - آدفووير ديپيوکسيل - 10mg1391/03/299800
6853خدمات درماني70قرص - آدفووير ديپيوکسيل - 10mg1390/08/0113400
6853خدمات درماني70قرص - آدفووير ديپيوکسيل - 10mg1390/06/221500