يکشنبه 2 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
12401خدمات درماني70قرص - آسيکلووير - 800mg1392/03/205600
12401خدمات درماني70قرص - آسيکلووير - 800mg1392/01/054200
12401خدمات درماني70قرص - آسيکلووير - 800mg1390/06/223300