پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
12401خدمات درماني70قرص - آسيکلووير - 800mg1392/03/205600
12401خدمات درماني70قرص - آسيکلووير - 800mg1392/01/054200
12401خدمات درماني70قرص - آسيکلووير - 800mg1390/06/223300