جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
12401خدمات درماني70قرص - آسيکلووير - 800mg1392/03/205600
12401خدمات درماني70قرص - آسيکلووير - 800mg1392/01/054200
12401خدمات درماني70قرص - آسيکلووير - 800mg1390/06/223300