يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
23خدمات درماني70قرص - آسيکلووير - 400mg1392/03/204000
23خدمات درماني70قرص - آسيکلووير - 400mg1392/01/053000
23خدمات درماني70قرص - آسيکلووير - 400mg1390/06/222700