شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
23خدمات درماني70قرص - آسيکلووير - 400mg1392/03/204000
23خدمات درماني70قرص - آسيکلووير - 400mg1392/01/053000
23خدمات درماني70قرص - آسيکلووير - 400mg1390/06/222700