پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
21خدمات درماني70قرص - آسيکلووير - 200mg1392/03/203200
21خدمات درماني70قرص - آسيکلووير - 200mg1392/01/052400
21خدمات درماني70قرص - آسيکلووير - 200mg1390/06/221800