يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1868خدمات درماني70قرص - استيل سيستئين - 200mg1392/03/20750
1868خدمات درماني70قرص - استيل سيستئين - 200mg1392/01/05550
1868خدمات درماني70قرص - استيل سيستئين - 200mg1390/06/22420