چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1868خدمات درماني70قرص - استيل سيستئين - 200mg1392/03/20750
1868خدمات درماني70قرص - استيل سيستئين - 200mg1392/01/05550
1868خدمات درماني70قرص - استيل سيستئين - 200mg1390/06/22420