يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
11خدمات درماني70قرص - استازولاميد - 250mg1393/06/16950
11خدمات درماني70قرص - استازولاميد - 250mg1392/03/20700
11خدمات درماني70قرص - استازولاميد - 250mg1392/01/05520
11خدمات درماني70قرص - استازولاميد - 250mg1390/03/11400