يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
8440خدمات درماني70قرص - استامينوفن کدئين - 310mg1393/07/12650
8440خدمات درماني70قرص - استامينوفن کدئين - 310mg1393/01/16550
8440خدمات درماني70قرص - استامينوفن کدئين - 310mg1392/03/20500
8440خدمات درماني70قرص - استامينوفن کدئين - 310mg1392/01/05340
8440خدمات درماني70قرص - استامينوفن کدئين - 310mg1391/05/21290