سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2012خدمات درماني70قرص - استامينوفن - 500 mg1393/11/05500
2012خدمات درماني70قرص - استامينوفن - 500 mg1393/07/02410
2012خدمات درماني70قرص - استامينوفن - 500 mg1392/03/20370
2012خدمات درماني70قرص - استامينوفن - 500 mg1392/01/05250
2012خدمات درماني70قرص - استامينوفن - 500 mg1391/03/23200
2012خدمات درماني70قرص - استامينوفن - 500 mg1390/06/22160