جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7خدمات درماني70قرص - استامينوفن - 325 mg1393/07/02340
7خدمات درماني70قرص - استامينوفن - 325 mg1392/03/20300
7خدمات درماني70قرص - استامينوفن - 325 mg1392/01/05200
7خدمات درماني70قرص - استامينوفن - 325 mg1391/03/23160
7خدمات درماني70قرص - استامينوفن - 325 mg1390/06/22130