جمعه 30 مهر 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2015خدمات درماني90قرص - آکاربوز - 100mg1392/03/203500
2015خدمات درماني90قرص - آکاربوز - 100mg1392/01/052600