شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2016خدمات درماني90قرص - آکاربوز - 50mg1392/03/202200
2016خدمات درماني90قرص - آکاربوز - 50mg1392/01/051600