جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2016خدمات درماني90قرص - آکاربوز - 50mg1392/03/202200
2016خدمات درماني90قرص - آکاربوز - 50mg1392/01/051600