سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
110خدمات درماني70قرص - آ اس آ کدئين - 500mg1392/03/20450
110خدمات درماني70قرص - آ اس آ کدئين - 500mg1392/01/11300
110خدمات درماني70قرص - آ اس آ کدئين - 500mg1390/06/22240