جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
110خدمات درماني70قرص - آ اس آ کدئين - 500mg1392/03/20450
110خدمات درماني70قرص - آ اس آ کدئين - 500mg1392/01/11300
110خدمات درماني70قرص - آ اس آ کدئين - 500mg1390/06/22240