يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
106خدمات درماني70قرص - آ اس آ - 100mg1393/09/03250
106خدمات درماني70قرص - آ اس آ - 100mg1392/03/20220
106خدمات درماني70قرص - آ اس آ - 100mg1392/01/11150
106خدمات درماني70قرص - آ اس آ - 100mg1390/06/2280