چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
106خدمات درماني70قرص - آ اس آ - 100mg1393/09/03250
106خدمات درماني70قرص - آ اس آ - 100mg1392/03/20220
106خدمات درماني70قرص - آ اس آ - 100mg1392/01/11150
106خدمات درماني70قرص - آ اس آ - 100mg1390/06/2280