يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1395خدمات درماني70قرص - آ اس آ - 80mg1393/09/03300
1395خدمات درماني70قرص - آ اس آ - 80mg1392/04/23270
1395خدمات درماني70قرص - آ اس آ - 80mg1391/07/19180
1395خدمات درماني70قرص - آ اس آ - 80mg1390/06/22130