پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
109خدمات درماني70قرص - آ اس آ - 325mg1393/09/03360
109خدمات درماني70قرص - آ اس آ - 325mg1392/03/20330
109خدمات درماني70قرص - آ اس آ - 325mg1392/01/11220
109خدمات درماني70قرص - آ اس آ - 325mg1391/07/19150
109خدمات درماني70قرص - آ اس آ - 325mg1390/06/22110