يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1خدمات درماني70قرص - آ ث آ - -1393/07/02450
1خدمات درماني70قرص - آ ث آ - -1392/03/20420
1خدمات درماني70قرص - آ ث آ - -1392/01/05300
1خدمات درماني70قرص - آ ث آ - -1391/05/21270
1خدمات درماني70قرص - آ ث آ - -1390/06/22220