سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
66661تامين اجتماعي70مواد مصرفي - ست سرم - -1392/11/156000
66661تامين اجتماعي70مواد مصرفي - ست سرم - -1392/06/276600
66661تامين اجتماعي70مواد مصرفي - ست سرم - -1392/01/245900
66661تامين اجتماعي70مواد مصرفي - ست سرم - -1391/07/193500