يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
364تامين اجتماعي70کپسول استنشاقي - کرومولين سديم - 20mg1390/11/171500
364تامين اجتماعي70کپسول استنشاقي - کرومولين سديم - 20mg1392/05/272400