شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
60460تامين اجتماعي70محلول - پلي سيترات - -1393/03/05238
60460تامين اجتماعي70محلول - پلي سيترات - -1391/12/16111